Festival INFLUX 2023 [vídeo a escena]
Desena edició del festival, dedicat a les arts escèniques audiovisuals.

INFLUX és un festival interdisciplinari de noves tendències escèniques on s'utilitza el vídeo i el món digital com a eina fonamental d'expressió artística.
INFLUX vol potenciar la feina d’artistes visuals, músics, poetes, ballarins, performers i creadors escènics que, partint de diferents llenguatges contemporanis, utilitzen la interdisciplinarietat del vídeo i les possibilitats dels entorns digitals i dels sistemes interactius per desenvolupar els seus projectes escènics.

INFLUX se centra en els creadors locals, vinculats a la ciutat de Barcelona i per extensió a Catalunya, però també està obert a la possibilitat de portar artistes de fora que per la seva rellevància i per ser poc coneguts aquí puguin ser d'interès per al públic i l'escena local.

INFLUX vol ser una plataforma estable que doni projecció a molts creadors que es mouen en els espais fronterers que apareixen amb l'encreuament dels nous formats expressius. Un festival com aquest contribueix a oferir una visió més completa sobre la diversitat de la creació contemporània.

CAST
Festival INFLUX 2023 [vídeo en escena]
Décima edición del festival, dedicado a las artes escénicas audiovisuales.

INFLUX es un festival interdisciplinario de nuevas tendencias escénicas donde se utiliza el vídeo y el mundo digital como herramienta fundamental de expresión artística.

INFLUX quiere potenciar el trabajo de artistas visuales, músicos, poetas, bailarines, performers y creadores escénicos que, partiendo de diferentes lenguajes contemporáneos, utilizan la interdisciplinariedad del vídeo y las posibilidades de los entornos digitales y de los sitemas interactivos para desarrollar sus proyectos escénicos.

INFLUX se centra en los creadores locales, vinculados a la ciudad de Barcelona y por extensión a Catalunya, pero también está abierto a la posibilidad de traer artistas de fuera que por su relevancia y por ser poco conocidos aquí puedan ser de interés para al público y la escena local.

INFLUX quiere ser una plataforma estable que dé proyección a muchos creadores que se mueven en los espacios fronterizos que aparecen con el cruce de los nuevos formatos expresivos. Un festival como este contribuye a ofrecer una visión más completa sobre la diversidad de la creación contemporánea.ENG
INFLUX Festival 2023 [video on stage]
Tenth edition of the festival, dedicated to audiovisual performing arts.

INFLUX is an interdisciplinary festival of new scenic trends where video and the digital world are used as a fundamental tool for artistic expression.

INFLUX wants to promote the work of visual artists, musicians, poets, dancers, performers and scenic creators who, starting from different contemporary languages, use the interdisciplinary nature of video and the possibilities of digital environments and interactive systems to develop their stage projects.

INFLUX focuses on local creators, linked to the city of Barcelona and by extension to Catalonia, but is also open to the possibility of bringing artists from abroad that due to their relevance and being little known here may be of interest to the audience and the local scene.

INFLUX wants to be a stable platform that gives projection to many creators who move in the border spaces that appear with the crossing of new expressive formats. A festival like this helps to provide a more complete view of the diversity of contemporary creation.

PROGRAMA


. . . . . . . . . . . .
En preparaciódescarregar postal

Antic Teatre
Verdaguer i Callís, 12. 08003 Barcelona
www.anticteatre.com
organització i producció Habitual Video Team
direcció Lis Costa i Josep M. Jordana
imatge, disseny gràfic i disseny web Xavi Casadesús
construcció web victrixmedia

agraïments Semolinika Tomic i equip Antic Teatre

info@fluxfestival.org

organitza_
amb la col·laboració de_